کیفیت

کیفیت

خدمات

خدمات

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ  زاﮔﺮس ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و در اﻣﺘﺪاد آن ﻣﺴﺮور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﮐﻮرزى اﺳﺖ . ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮ ﮐﺖ (ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺧﺪﻣﺎت ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ) ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﮐﻮرزى ، ﮐﺸﺎورزان را ﯾﺎرى دﻫﯿﻢ.

دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﺰل ﭘﯿﻠﺮ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺧﺎﮐﻮرزى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺨﻢ زﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد

اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك

دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﺰل ﭘﯿﻠﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ می شود

ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك

ﭼﯿﺰل ﺑﺎ در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﻓﺸﺮده ﺧﺎك ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺷﺪه و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎك ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮى در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﺎك

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎى دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﺰل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎو آﻫﻦ ﻫﺎى ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺷﺨﻢ زدن زﻣﯿﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﯿﺰل از ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﻰ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﯿﮑﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﻰ در ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎك دارد

ﻋﺮض ﮐﺎرى ﺑﯿﺶ ﺗﺮ

ﻋﺮض ﮐﺎرى ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﯿﺰل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺎوآﻫﻦ (ﻋﺮض ﭼﯿﺰل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺎواﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر روى زﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد آن ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﻰ در وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﮐﻮﺑﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.
پشتیبانی