کیفیت

کیفیت

1
2
3
4

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 یکی از مهم ترین اصول تولید شرکت زاگرس استفاده از مواد اولیه با کیفیت و ضخامت مناسب مى باشد . مواد اولیه زیر شکن زاگرس متناسب با کاربرد این محصول در سخت ترین شرایط خاك انتخاب و جمع آورى مى شود.

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺎﻻ، ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﭽﺶ و ﺳﺎﯾﺶ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ اﺳﺘﯿﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﯾﺎل و آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ، اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس اﺳﺖ .
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
1
2
3
4

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﻰ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺳﺎن و ارزان ﻗﻄﻌﺎت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ارﺗﻔﺎع دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﺼﺐ ﺗﻘﻮﯾﺘﻰ ﻫﺎى ﺿﺨﯿﻢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ

 ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل

از خصوصیات زیر شکن زاگرس میتوان به دقت بالا و ظرافت تولید این محصول اشاره نمود که با همکارى متخصصین و استفاده از ماشین آلات مدرن میسر شده است . در هر مرحله از تولید، قطعه توسط متخصصین ماشین کارى و جوشکارى کنترل میشود تا ما بتوانیم روتیواتور هاى بى نقصى را به کاربران گرامى عرضه کنیم

خدمات

خدمات

ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى زیرشکن های زاﮔﺮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎى ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻃﻰ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾض ﻗﻄﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﻣﻀﺎء رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

سیستم خدمات پس از فروش زیر شکن زاگرس دسترسى آسان به کلیه قطعات و خدمات شرکت تا 10 سال را براى کاربران ممکن میسازد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت

کاربران زیر شکن و دیگر محصولات این شرکت میتوانند بوسیله ارتباط با سیستم پشتیبانى زاگرس مشاوره لازم براى راه اندازى ، استفاده ، تعمیر و … را دریافت کنند

سیستم ثبت انتقادات و پیشنهادات

شما کشاورزان گرامى میتوانید با در میان گذاشتن پیشنهادات و انتقادات خود با شرکت زاگرس ما را در تولید و خدمات رسانى هر چه بهتر محصولاتمان یارى دهید

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ  زاﮔﺮس ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و در اﻣﺘﺪاد آن ﻣﺴﺮور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﮐﻮرزى اﺳﺖ . ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮ ﮐﺖ (ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺧﺪﻣﺎت ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ)،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﮐﻮرزى ، ﮐﺸﺎورزان را ﯾﺎرى دﻫﯿﻢ.

دستگاه زیر شکن از جمله دستگاه هاى نسل اول کشاورزیست که مناسب تراکتور هاى سنگین و نیمه سنگین مى باشد از دستگاه زیر شکن به منظور اصلاح شرایط زیرین خاك استفاده مى شود

اﮐﺴﯿﮋن رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك

 ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﻣﻘﺪار دى اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ در ﺧﺎك ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﻮدات و رﯾﺸﻪ ﻫﺎى داﺧﻞ ﺧﺎك ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك اﻣﮑﺎن ﻧﻔﻮذ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ

ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﺳﺨﺖ زﯾﺮﯾﻦ

ﯾﮑﻰ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﺪاول ﮐﺸﺎورزان ﺳﺨﺘﻰ زﻣﯿﻦ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺧﺎك اﺳﺖ . دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺮﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﺻﯿﺖ زﻫﮑﺸﻰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺴﺘﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎك ﻣﯿﺸﻮد . از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎى زﯾﺮﺷﮑﻨﻰ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذ و ﻗﻄﺮ رﯾﺸﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ رﯾﺸﻪ اى ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد

ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك

دﺳﺘﮕﺎه زﯾﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﻬﻢ زدن ﺗﺮاﮐﻢ ﻻﯾﻪ ﻫﺎى زﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺷﺪه و در اﻣﺘﺪاد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎك ﻣﻰ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ درﻣﺰارع دﯾﻤﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد
پشتیبانی