کیفیت

کیفیت

1
2
3
4
5

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺎﻻ، ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﭽﺶ و ﺳﺎﯾﺶ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ اﺳﺘﯿﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﯾﺎل و آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ، اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس اﺳﺖ .
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮخ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﯿﻠﻰ ﺑﺎﻻ، ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﺷﺎﻓﺖ ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﭽﺶ و ﺳﺎﯾﺶ،  ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮى ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﻮر ﺑﺎ آﻟﯿﺎژ اﺳﺘﯿﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﯾﺎل و آﻟﯿﺎژ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻ ، اﺻﻠﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس اﺳﺖ .
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى آﻟﯿﺎژ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺗﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
1
2
3
4
5

ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﻃﺮاﺣﻰ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﺳﺎن و ارزان ﻗﻄﻌﺎت

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﮕﺎه در ﺣﺎﻟﺖ دﻟﺨﻮاه

ﻧﺼﺐ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﻫﺎى اﯾﻤﻨﻰ

 ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل

از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ و ﻇﺮاﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرى ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﮐﺎرى و ﺟﻮﺷﮑﺎرى ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ روﺗﯿﻮاﺗﻮر ﻫﺎى ﺑﻰ ﻧﻘﺼﻰ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﺮاﻣﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ

خدمات

خدمات

ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎى روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎى مسئول ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﻃﻰ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾض ﻗﻄﻌﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﻣﻀﺎء رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮ را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش روﺗﯿﻮاﺗﻮر زاﮔﺮس دﺳﺘﺮﺳﻰ آﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯿﺴﺎزد

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ اﻃﻼﻋﺎت

ﮐﺎرﺑﺮان روﺗﯿﻮاﺗﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ زاﮔﺮس ﻣﺸﺎوره ﻻزم ﺑﺮاى راه اﻧﺪازى ، اﺳﺘﻔﺎده ، ﺗﻌﻤﯿﺮ و … را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ

ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ  زاﮔﺮس ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ و در اﻣﺘﺪاد آن ﻣﺴﺮور ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎﮐﻮرزى اﺳﺖ . ﻣﺎ در ﺗﻼﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪى ﺑﻪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺷﺮ ﮐﺖ (ﮐﯿﻔﯿﺖ ، ﺧﺪﻣﺎت ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻰ) ،در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﮐﻮرزى ، ﮐﺸﺎورزان را ﯾﺎرى دﻫﯿﻢ.

روﺗﯿﻮاﺗﻮر دوﻣﯿﻦ ﻧﺴﻞ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮐﺸﺎورزى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﻋﻈﯿﻢ در آﻣﺎده ﺳﺎزى ﺧﺎك ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺎﮐﺴﺎزى و ﯾﺎ ﮐﺸﺖ ﻣﺠﺪد ﻣﺰارع ، اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮو ﺻﻮرت ﻣﯿﭙﺬﯾﺮد

اﺣﯿﺎء ﻣﺠﺪد ﺧﺎك

 دﺳﺘﮕﺎه روﺗﯿﻮاﺗﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از دور رﯾﺨﺘﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺎك و رﯾﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎك ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎى داﺧﻞ ﺧﺎك را وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﻰ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺧﺎك ﺳﺴﺖ ، ﻫﻤﮕﻦ و ﻣﻐﺰى ﻣﯿﺸﻮد ؛ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﯾﮏ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﮐﻮد دﻫﻰ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿد.

اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻰ

 ﻣﻰ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه روﺗﯿﻮاﺗﻮر ﺑﺮاى اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎك ﺳﺎزى زﻣﯿﻨﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻏﯿﺮ ﮐﺸﺎورزى داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﮐﺎﺷﺖ  ﻣﺤﺼﻮل دﯾﮕﺮى ﺑﻮده اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺧﺮد ﮐﺮدن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ رﯾﺸﻪ داﺧﻞ زﻣﯿﻦ

  دﺳﺘﮕﺎه روﺗﯿﻮاﺗﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻨﺪه ﻫﺎ و رﯾﺸﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را آﺳﯿﺎب ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎك ﮐﻨﺪ
پشتیبانی