دستگاه روتوچیزل ترکیب دو دستگاه روتیواتور و چیزل مى باشد ، استفاده از این دستگاه به علت کاهشتعدد رفت و آمد تراکتور روى زمین کشاورزى باعث صرفه جویى در وقت و هزینه شده و به حفظ سلامت خاك کمک می کند